X

FEMKO Yardım?

0232 486 17 11 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:30 arası

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

PERİYODİK KONTROLÜ

"Büyük bir kazayı önlemek için küçük bir hareket yeter."

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ GİBİ İŞ EKİPMANLARININ KUSURLU HALLERDE YA DA YANLIŞ KULLANILMASI NETİCESİNDE ÇOK SAYIDA ÜZÜCÜ KAZALAR YAŞANABİLMEKTEDİR.

PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ GEREĞİDİR.

~ FEMKO ~

FEMKO MUAYENE, UZMAN EKİP VE EKİPMANLARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TÜRKAK AKREDİTASYONLU ARAÇ KALDIRMA LİFTİ MUAYENELERİNDE, İLGİLİ EKİPMANIN KALDIRMA İŞİNİ GÜVENLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİNİ VE TEST GEREKLİLİKLERİNİ SAĞLADIĞINI KONTROL EDEREK, TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİ, UYGUNSUZLUKLARI VEYA TEHLİKELİ DURUMLARI RAPORLAR.

~ FEMKO ~

YASAL
MEVZUAT!

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği“ ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak amacıyla, işletmenizde bulunan ARAÇ KALDIRMA LİFTİ periyodik kontrollerinin yılda en az 1 kere yaptırılması kanunen zorunludur.

KONTROL KRİTERLERİ

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ periyodik kontrol muayenesi ile ilgili, yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kontroller öncesinde firmalar tarafından mutlaka gerekli ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında bir ekipmanın veya ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece imalat ve üretim aşamasında değil, üretiminin akabinde piyasaya arzı ile kullanım şartları ve durumlarına bağlı düzenli olarak belirli bazı kontrollerin devamlılığı esas olarak belirtilmektedir. Piyasaya arz edilen, nihai olarak kullanılmakta olan iş ekipmanlarının veya ürünlerin de periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunluluk arz etmektedir.

“FEMKO, akredite bir A-Tipi Muayene Kuruluş olarak, uzman personel, teçhizat ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Bakım Lifti periyodik kontrol muayenelerinde, söz konusu ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma/iletme işini güvenli bir biçimde gerçekleştirebildiğini, ekipmanın (Bakım Lifti) test deney gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya Bakım Lifti için olası tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu Bakım Lifti periyodik kontrolleri ulusal ve uluslararası Bakım Lifti standartlarında belirtilen ve ifade edilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” çerçevesinde oluşturulan 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” göre Bakım Lifti Periyodik Kontrolleri yapılmaktadır.

İlgili Yönetmeliğin Ek III Kısmında belirtilen 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendine göre; “Standartlarda aksi bir durum belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, işletme kapasitesine göre beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir biçimde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” şeklinde hükmedilmiştir. Bakım Liftiler de birer kaldırma iletme ekipmanı oldukları için bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu uluslararası standartlar ışığında kontrol edilmektedir.”
İş Ekipmanlarının Kullanımı Yönetmeliğinin, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar kısmındaki 1.4. maddesi gereği; “Bakım Lifti Periyodik kontrol muayenesinin aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir durum ifade edilmemiş ise ilgili iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralıklarda ve belirtilen kriterlerde yapılır ibaresi bulunmaktadır. Bu hususlar, imalatçı vasıtası ile belirlenmemiş ise, iş ekipmanının (Bakım Lifti) periyodik kontrol muayenesi, bulunduğu işyerindeki ortam şartları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi birtakım faktörler göz önünde tutularak, ilgili iş güvenliği uzmanı tarafından yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek özel aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının süresi için ilgili Yönetmelikte “olası durumlar dışında 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.” Şeklinde hükmedilmiştir.

Bu gerekçeyle; Bakım Liftilerinin kullanım sıklıklarına göre "SENEDE EN AZ 1 (BİR)” kere veya risk durumlarına göre daha fazla aralıklarla yapılması koşuluna bağlı kalarak, Bakım Lifti periyodik kontrol muayenelerinin mutlaka yaptırılması kanunen zorunlu kılınmaktadır.”
İş Ekipmanlarının Kullanımıyla ilgili Sağlık ve Güvenlik Şartları Mevzuatında, “İşletmede kullanılacak iş ekipmanının (örneğin Bakım Lifti) yapılacak işin amacına uygun olması ve ilgili ekipmanın çalışanlara güvenlik ve sağlık açısından zarar vermemesi için "İŞVEREN" gerekli bütün tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Bu gerekçeyle sorumlu işveren;
a) Çalışma biçimindeki değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre aktif olarak kullanılmaması gibi, iş ekipmanındaki (Bakım Lifti) güvenliğin bozulmasına sebep olabilecek durumların akabinde, arızaların zamanında tespit edilip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için Bakım Lifti periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır.
a) İlgili iş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik bakımından tehlikeleri göz önünde tutarak, bu ekipmanın kullanımının olası ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmelidir.
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine düşürecek uygun tedbirleri almalıdır.
c) İşverence, arızaya neden olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike oluşturabilecek iş ekipmanının (Bakım Lifti); Periyodik kontrol muayenelerini yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
6331 Sayılı Kanun kapsamında, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde, işyerinde bulunana Bakım Lifti gibi ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin gerçekleştirilmemesi söz konusu ise;

İlgili Kanunun 10.maddesi olan "Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma" maddesi kapsamında, 26/1-ç Ceza Maddesi gereği, Kanun Maddesinde Sözü Edilen "10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak." fiili nedeniyle işverene çalışan sayısına bağlı olarak "2.026 ₺ ile 6.078 ₺" arasında idari para cezası işlemi uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
30047 sayılı 4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkili kılınan eğitim kurumlarından eğitimlerini tamamlamış kişiler Bakım Lifti kontrollerini gerçekleştirebilmektedir. Bunun dışında Bakım Lifti periyodik kontrolü denetim hizmetini gerçekleştirecek kuruluşlar içinse hizmet yeterliliği belgesi almış olması veya "Akredite" kuruluş olarak hizmet vermesi zorunluluğu gibi ek şartların aranması planlanmaktadır.

“Akredite bir A-tipi muayene kuruluş olan Femko, uzman ekip, teçhizat ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Bakım Lifti denetimlerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma iletme işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan tüm bu kontrolleri ulusal ve uluslararası Bakım Lifti standartlarında belirtilen ve kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde atıfta bulunulan ve kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan Bakım Lifti ile ilgili ulusal ve uluslararası test, deney ve imalat standartları çerçevesinde ürünün teknik özellik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standartların istediği tüm mekanik, elektriksel ve fiziksel testler, gözle muayene ve yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan Bakım Lifti raporu, ilgili teknik uzmanın tespit ve bulguları ile teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”
Bakım Lifti periyodik denetimi ve ekipman kontrolü sonucunda elde edilen bulgular ışığında; "ağır kusurlu" veya "hafif kusurlu" olmak üzere değerlendirilen kontrol kriterleri, ilgili ekipmanının kullanımının "SAKINCALI" mı yoksa "GÜVENLİ" mi olduğunu belirlemektedir.

Yapılan denetimlerde ağır kusurlu sayılan bir kritik inceleme maddesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; Kontrolü yapılan Bakım Lifti için, inceleme kriterlerine devamlı olarak uyması şartı ile bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılması “SAKINCALIDIR” şeklinde bir rapor düzenlenir.

Yapılan tespitler ışığında eğer ağır kusurlu bir durum olmaması halinde ise; Kontrolü yapılan Bakım Lifti için, inceleme kriterlerine sürekli olarak uyması şartı ile bir sonraki periyodik kontrol denetimi tarihine kadar kullanılması “GÜVENLİDİR” şeklinde bir rapor düzenlenir.
Takip Denetimi; Bakım Lifti periyodik kontrolü sırasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A-Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kusurlu ekipman üzerinde tekrardan yapılan gözetim denetimi faaliyetidir.

İş sağlığı ve güvenliği bakımından uygun olarak değerlendirilmeyen hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi durumunda; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kesinlikle kullanılamaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol neticesinde; eksikliklerin giderilmesi için gerçekleştirilen işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ifadesinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir. İşletmenin başvurusu üzerine ilk gerçekleştirilen Bakım Lifti periyodik kontrol denetimi sırasında, ekipmanın kullanılması bakımından sakınca doğurabilecek herhangi bir kritik (ağır kusur) uygunsuzluk bulunmaması halinde firmaya ikinci bir kontrol gerçekleştirilmesine gerek kalmamaktadır. Takip denetimi yalnızca kritik olarak değerlendirilen maddelerin söz konusu olması halinde ortaya çıkmaktadır.
• Makaslı Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Hidrolik Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Elektromekanik Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Dört Sütunlu Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• İki Sütunlu Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Pistonlu Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Elektro Hidrolik Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
• Oto Bakım Lifti Periyodik Kontrolü
• Servis Lifti Periyodik Kontrolü
• Taşıt Lifti Periyodik Kontrolü
• Araç Servis Lifti Periyodik Kontrolü
• Taşıt Bakım Lifti Periyodik Kontrolü
• Araç Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
• Taşıt Kaldırma Donanımı Periyodik Kontrolü

Birlikte Çözelim

Femko Corporation, işletmenizde bulunan ekipmanların periyodik kontrollerini yasal mevzuatlara uygun, uzman denetçileriyle ve yenilikçi metodlarla çözümlemek adına kurulmuş profesyonel bir denetim kuruluşudur.

BİZE GÜVENEN PROFESYONELLER

Denetim hizmeti sunduğumuz daha fazla firma bilgisi için lütfen irtibat sağlayınız.
X
Forklift Muayenesi

Forklift gibi kaldırma iletme makinalarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Forkliftlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır..

Hemen İncele

Mobil Vinç Muayenesi

Mobil vinç araç üstünde bulunan ve istenilen yere gidip ağır yükleri kaldırabilen vinçlere denir. 50 ton civarı ağırlığa kadar ağır yükleri kaldırabilen mobil vinçlerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. İş makinasına benzeyen mobil vinçler inşaat şantiyelerinde, ağır vasıta araçları kaldırmada, konteynır kaldırmada, makine endüstrisinde ve ağır yükleri kaldırabilen her yerde kullanılmaktadırlar.

Hemen İncele

Transpalet Muayenesi

İşletmenizde bulunan transpalet ve istif makinaları kaynaklı, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik muayene ve kontrolleri uzman mühendislerimiz eşliğinde gerçekleştirerek, uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması noktasında Femko Muayene sizlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Hemen İncele

İş Makinesi Muayenesi

İş makinaları insanların yapamayacağı ağır işleri yapan makinalara iş makinası denir. Ağır işleri kısa zaman da yapabilen iş makinaları genellikle inşaat sektöründe, kazı işlerinde, yükleme işlerinde ve bunun gibi bir çok ağır işlerinde kullanılırlar. Çok pahalı olan bu makinalar kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Greyder, Dozer, Kamyonet, Kamyon, Tır, Skyreper, Beton pompası ve bunun gibi büyük makinalar iş makinalarıdır.

Hemen İncele

Vinç Muayenesi

Vinçlerin güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en önemli elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi durumunda, gerekli tedbirler alınmalıdır. Planlı ve koruma amaçlı yapılan bakım, halatlarda oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Hemen İncele

Kule Vinç Muayenesi

Kule vinçler devrilme riski yüksek olan vinçlerdir. Bu nedenle kötü hava koşullarında özellikle rüzgarlı havalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bu vinçler kaldırabileceği kadar yük kaldırmalıdır. Özellikle yatayda en uçta bulunan kısıma verilecek ağırlık dikkate alınmalı ve ona göre yük yüklenmelidir.

Hemen İncele

Caraskal Muayenesi

Caraskal ağır yükleri manuel olarak kaldırabilmeye yarayan kaldırma aracıdır. Üzerinde bulunan sabit kancası ile sabit bir yere tutturulan caraskal daha sonra zincirleri üzerindeki kancayı yüke takarak elle diğer zinciri çekerek yükü kaldırmayı sağlıyor. Bu tarz kaldırma araçları genellikle sanayilerde, fabrikalarda, tershaneler de ve tamirhanelerde kullanılırlar.

Hemen İncele

Zincirli Çektirme Muayenesi

Halatlı çektirme yük kaldırma ve çektirme işlerini kolaylıkla yapan kaldırma iletme ekipmanıdır. Halatlı çektirme “Trifor” olarakta bilinmektedir. Halatlı çektirme genellikle çekme işlerinin yapıldığı yerlerde yani inşaat sektöründe, asansör montajlarında, dağcılık sektöründe, yolda kalmış araçları çekmede ve herhangi bir yükü çekmede kullanılmaktadır. Halatlı çektirme kullanılırken mutlaka kapasitesi kadar yükleri çektirilmelidir. Her ne kadar aşırı yüklere karşı emniyeti bulunsa da yinede dikkat edilmelidir. Halatlı çektirme devamlı olarak ağır yükleri çektirdiği için zamanla halatlı çektirme ekipmanları deformasyona uğrayabilir. Buda iş kazalarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekir. Kontrollerin yapılması hem iş kazalarının önüne geçer hemde halatlı çektirmenin performansını arttırır.

Hemen İncele

Araç Kaldırma Lifti Muayenesi

Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için, bünyenizde bulunan araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Hemen İncele

Platform Periyodik Muayenesi

Platformlar, gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar daha da güvenilir hale gelseler bile yine de dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Yük platformları her hangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Hemen İncele

Asılı Erişim Donanımı Muayenesi

Asılı erişim donanımı yüksek katlı binaların tepesine yerleştirilen kaldırma aracıdır. Bu kaldırma aracı genellikle binaların dış cephesini temizlemek ve tamiratları yapmak için kullanılır. Binanın tepesine sabitleştirilen asılı erişim donanımı istenilen yere doğru dönebilmektedir.

Hemen İncele

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

Yükseltilebilen seyyar iş platformu adından da anlaşılacağı gibi taşınabilir bir platform görevi görmektedir. Mobil bir kamyonet üzerine veya 4 tekerlekli bir mekanizmanın üzerine yerleştirilen seyyar iş platformu ile istenilen yüksekliklere çıkarak iş yapabilmektedir.

Hemen İncele

Sütunlu Çalışma Platformu Muayenesi

Sütunlu çalışma platformu yüksek katlı binaların cephesine kurulan çalışma platformudur. Bu platform sayesinde binaların cephesinde oluşan hasarlar giderilir.

Hemen İncele

Yürüyen Merdiven Muayenesi

Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar, basamakları devamlıi olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrik tahrikli olarak çalışan merdivenlerdir. İnsanları aşağı yönde veya yukarı yönde taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilen Yürüyen merdiven ve bantlar yıllık kontrol olarak muayeneye tabiki ekipmanlardır.

Hemen İncele

Yürüyen Bant/Yol Muayenesi

Yürüyen yol ve yürüyen bantlar, basamakları devamlıi olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrik tahrikli olarak çalışan ekipmanlardır. İnsanları ileri ve geri yönde veya belirli bir açı ile aşağı yönde veya yukarı yönde taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilen Yürüyen bantlar ve yollar yıllık kontrol olarak muayeneye tabi olan ekipmanlardır.

Hemen İncele

X
Kalorifer Kazanı Muayenesi

Kalorifer kazanı merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kazandır. Kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılan kalorifer kazanı ısınarak sıcak suyu ısıtır. Merkezi sistem ise sıcak suyu kaloriferlere dağıtarak binadaki tüm kaloriferleri ısıtır. Kalorifer kazanlarının güvenliği için binanın tepesine genleşme tankı konulur. Bu genleşme tankı kazanda oluşabilecek patlamalara engel olur. Kış aylarında devalı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Hemen İncele

Buhar Kazanı Muayenesi

Buhar kazanları buhar elde etmek için kullanılan kazanlar dır. Kömür, doğal gaz ve motorin gibi yakıtlar yakılarak kazan içerisinde su ısıtılır ve buhar elde edilir. Endüstriyel alanlarda sıkça kullanılan buhar kazanlarının içerisinde bulunan su yüksek ısıda buhar olan su kazan içerisinde su’dan daha fazla yer kaplar ve yüksek basınç oluşur. Buhar kazanlarında oluşan yüksek basınç kazandaki ekipmanlar ile kontrol altına alınır. Buhar kazanları devamlı olarak çalıştıkları için mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Zira zamanla buhar kazanlarında basınçtan ve yüksek ısıdan dolayı kazalar ortaya çıkabilir. Can ve mal güvenliğini almak için mutlaka buhar kazanlarınızı onaylanmış kuruluşlara periyodik kontrol yaptırınız. Basınçlı kap ve tesisatlarınızı periyodik kontrol yaptırmanız yasal bir zorunluluktur.

Hemen İncele

Buhar Jeneratörü Muayenesi

Buhar jeneratörleri ürettiği buharı depolamadan buharı direk olarak çalışan sisteme gönderir. Genellikle büyük işletmelerde, otellerde, çamaşırhanelerde, meşrubat, ilaç, deri, kimya sanayinde, tekstil sektöründe ve fabrikalarda kullanılırlar. Buhar jeneratörleri buhar yüksek basıncı güvenli bir şekilde üretir. Buhar jeneratörleri en küçük işletmelerden en büyük işletmelere kadar farklı büyüklüklerde üretimi yapılır. Birçok işletme 2000kg/h’ in altında buhara ihtiyaç vardır. Buhar jeneratörlerinin patlama riski su hacminin ve işletme basıncının önemi büyüktür. Bu nedenle insanların bulunduğu veya çalıştığı yerlerde buhar jeneratörleri ile çalışılırken dikkat edilmelidir. Buhar jeneratörü yüksek basınçta buhar ürettikleri için patlamalara ve ölümcül can ve mal kaybına yol açabilir. Günümüzde de yaşanan bu kazalar nedeniyle bir çok insan ölmüştür. Günümüzde basınçlı buhar üreten jeneratörler için güvenlik amacıyla tesisat ve techizatlar da farklı ekipmanlar ile önlem alınmıştır. Ancak yüksek basınçta çalıştıkları için buhar jeneratörleri mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Hemen İncele

Pistonlu Kompresör Muayenesi

Pistonlu komresörleri piston kolu, piston, krank mili, gövde ve silindir gibi parçalardan meydana gelmektedir. Ortamdaki havayı sıkıştırıp basıncı arttıran yani basınçlı hava üreten makinalardır. Pistonların hareket ettirilmesi ile elde edilen havanın kompresör yardımı ile basıncı arttırılır. Düşük basınç elde etmek için tek kademeli yüksek basınç elde etmek içinse çift kademeli kompresör kullanılır. Endüstriyel alanlarda, otomobil servisi, diş teknisyenleri ve tekstil üreticileri gibi yerlerde kullanılmak üzere yapılan pistonlu kompresörlerin kazaya sebebiyet vermemeleri için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için önemli olan bu kontroller “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir.

Hemen İncele

Vidalı Kompresör Muayenesi

Diğer kompresörlerden farklı olarak birbirine geçmiş rotor ile basınçlı hava üreten makinaya vidalı kompresör denir. Basınçlı hava üreten vidalı kompresörler havayı hızlandırıp savurarak basınç oluşturur. Motordan alınan güçle vidanın dönmesi ile içindeki rotorları hareket ettirir ve hava basıncı elde eder. Sessiz çalışan bu kompresör türü erkek ve dişi rotorlar birleşerek çalışır. Yüksek basınç ile çalışan vidalı kompresörlerin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bakımları ve kontrolleri yapılan vidalı kompresörler hem uzun süre hemde güvenli olarak çalışırlar. Yapılan kontroller aynı zaman da iş sağılığını ve güvenliğini de almış olur. Basınçlı kaplarda periyodik kontrol yasal bir zorunluluktur. Basınçlı kaplarda vidalı kompresörler “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” tabiidir.

Hemen İncele

X
Yangın Dolabı Muayenesi

Yangın dolabı yangın anında yangına hemen müdahale etmek için kullanılır. Yangın dolabı içerisinde basınca dayanıklı hortum bulunmaktadır. Yangın söndürme amaçlı kullanılan yangın dolabı genellikle işletmelerde, binalarda, okullarda, hastanelerde ve otellerde kullanılmaktadırlar. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir.

Hemen İncele

Yangın Tesisatı Muayenesi

Yangın Tesisatı gibi sistemlerin faal olmayısı, yanlış kullanım veya kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Yangın Tesisatı periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Hemen İncele

Yangın Pompası Muayenesi

Her an oluşabilecek yangınlara karşı yangın pompası büyük bir öneme sahiptir. Normal pompalara göre daha verimli çalışan yangın pompaları su teminini hızlıca karşılamaktadır. Binalarda, endüstriyel alanlarda, insanın olduğu ve yangın çıkabilecek her yerde kullanılırlar.

Hemen İncele

Yangın Hidrantı Muayenesi

aaaaa

Hemen İncele