X

FEMKO Yardım?

0232 486 17 11 Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:30 arası

FEMKO

PERİYODİK KONTROL

"Büyük bir kazayı önlemek için küçük bir hareket yeter."

DENETİM, MUAYENE, PERİYODİK KONTROL, GÖZETİM, TEST VE BELGELENDİRME ALANLARINDA PROFESYONEL VE YENİLİKÇİ HİZMETLER SUNAN FEMKO, BİR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞUDUR.

TÜM BU ÇALIŞMALARINI TÜRKAK AKREDİTASYONU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

~ FEMKO ~

FEMKO, TÜM DÜNYADA GELİŞMELERİ TAKİP EDEN, EN GÜNCEL BİLGİYE SAHİP, GÜVENİLİR VE HIZLI HİZMET VEREBİLEN ULUSLARARASI DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞLARINDAN BİR TANESİ OLMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.

BU YÖNÜYLE, TÜRKİYE’DE LİDER VE TAKİP EDİLEN BİR KONUMDA SÜREKLİ BÜYÜMEYE VE GELİŞMEYE AÇIK BİR KURULUŞ OLMA YOLUNDADIR.

~ FEMKO ~

Akreditasyon ve Yetkilerimiz

Akreditasyon, TÜRKAK tarafından laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini tanımlamaktadır.

Hizmetlerimiz

Femko Corporation, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, aşağıdaki hizmetler kapsamında “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak profesyonel hizmetler sunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
İş Sağlığı ve Güvenliği konusu çerçevesinde bir ürünün temel gereklilikleri incelendiğinde, sadece üretim aşamasında değil, üretiminden sonra piyasaya arzı ile birlikte kullanım koşullarına bağlı düzenli olarak bir takım kontrollerin devamlılığı esastır. Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da periyodik muayene ve kontrollerinin yaptırılması zorunluluk arz etmektedir.

“AKREDİTE bir A-Tipi Muayene Kuruluş olan FEMKO, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği periyodik kontrol muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlarda ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih & 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Kaldırma İletme Ekipmanları İçin; Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Basınçlı Kap ve Tesisatlar İçin; Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Tesisatlar İçin; Yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir. Ve ayrıca bu Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gaz/ete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Yapılan Yangın Tesisatı Kontrolleri, "İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne ve "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe" tabidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Makine ve Tezgahlar İçin; Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin, Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

Bu sebeple; İş Ekipmanlarının kullanım sıklığına göre "YILDA EN AZ 1 (BİR)” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre; işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için "İŞVEREN" gerekli tüm tedbirleri alır maddesi bulunmaktadır.

Bu sebeple İşveren;
Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır.
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmelidir.
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri almalıdır.
c) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; Periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamalıdır.
6331 Sayılı İSG Kanunu çerçevesinde, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunana ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmaması söz konusu ise,

İlgili Kanunun 10.maddesi olan "Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma" maddesi çerçevesinde, 26/1-ç Ceza Maddesi gereği, Kanun Maddesinde Sözü Edilen "10/4 Fiil Maddesi; Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak." fiili nedeniyle işverene çalışan sayısına bağlı olarak "2.026 ₺ ile 6.078 ₺" arasında cezai işlem uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler bu kontrolleri yapabilmektedir. Bunun dışında periyodik kontrol hizmetini yapacak kuruluşlar için ise hizmet yeterliliği belgesi almış olması veya "AKREDİTE" olması zorunluluğu aranmaktadır.

“Akredite bir A-tipi muayene kuruluş olan Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği periyodik kontrol muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Yönetmelik ve standartlarda ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.”
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde belirtilen tüm iş ekipmanları için, ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte ölçüm ve deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”
Bir ekipmanın kontrolü sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; "hafif kusurlu" veya "ağır kusurlu" olmak üzere incelenen kontrol kriterleri o ekipmanının kullanımının "GÜVENLİ" mi yoksa "SAKINCALI" mı olduğunu belirlemektedir.

Yapılan tespitler sonucu eğer ağır kusurlu bir durum olmaması halinde, Kontrolü yapılan ekipmanın veya tesisatın inceleme kriterlerine sürekli uyması şartı ile bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması “GÜVENLİDİR” şeklinde bir rapor düzenlenir.

Yapılan incelemelerde ağır kusurlu sayılan bir kritik inceleme maddesinde uygunsuzluk olması halinde ise, Kontrolü yapılan ekipmanın veya tesisatın inceleme kriterlerine sürekli uyması şartı ile bir sonraki kontrol tarihine kadar kullanılması “SAKINCALIDIR” şeklinde bir rapor düzenlenir.
Takip kontrolü; İş ekipmanının veya tesisatın periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetidir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı veya tesisat kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir. Firmanın ilk denetimi sırasında ekipmanın kullanılması açısından sakınca doğurabilecek bir uygunsuzluk bulunmaması halinde firmaya ikinci kontrol uygulanmaz.
• KALORİFER KAZANI (Hidrostatik Yöntem)
• BUHAR KAZANI (Hidrostatik Yöntem)
• KOMPRESÖRLER (Vidalı, Pistonlu vb.)
• HAVA TANKI (Hidrostatik Yöntem/UT)
• GENLEŞME TANKI (Hidrostatik Yöntem/UT)
• AZOT TANKI (Hidrostatik Yöntem/UT)
• HİDROFOR TANKI (Hidrostatik Yöntem/UT)
• BOYLER (Hidrostatik Yöntem)
• SİLOBAS (Hidrostatik Yöntem)
• OTOKLAV (Hidrostatik Yöntem)
• BUHARLI YEMEK PİŞİRİCİ (Basınçlı Tencereler)
• EMNİYET VENTİLİ (Hidrostatik Yöntem)
• DİĞER BASINÇLI KAPLAR (tank, kazan vb.)
• VİNÇ (Monoray,Teleskobik,İnşaat Vinci,Kule Vinç vb.)
• MOBİL VİNÇ
• TRANSPALET (Elektrikli Transpalet, İstif Mak. vb.)
• FORKLİFT (Akülü, Elektrikli, LPG’li, Mazotlu, Benzinli vb.)
• CARASKAL (Trifor)
• ARAÇ KALDIRMA LİFTİ (Servis Bakım Liftleri, Krikolar vb.)
• İŞ MAKİNELERİ (Çekici, Yükleyici, Kazıcı, Kepçe, Dozer vb.)
• YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT (Yürüyen Yol, Merdiven, Konveyör vb.)
• SÜTUNLU ÇALIŞMA PLATFORMU (Tek Sütunlu, Çift Sütünlu, Sçp)
• YÜKSELTİLEBİLEN SEYYAR İŞ PLATFORMU (Manlift, Sepetli Platform, Personel Yükseltici vb.)
• ASILI ERİŞİM DONANIMI (Halatlı Dış Cephe İskeleleri)
• HALATLI/ZİNCİRLİ ÇEKTİRME
• KALADIRMA APARATLARI (Sapan, Halat, Zincir vb.)
• ARAÇ YÜKLEME RAMPASI (Araç Arka Kapak Lifti)
• HİDROLİK PLATFORM (Araç Asansörü, Servis Asansörü vb.)
• YÜK TAŞIMA PLATFORMU (Yük Asansörü)
• ÇÖP TOPLAMA TAŞITI (Çöp Kamyonu vb.)
• MAKİNE VE TEZGAHLAR (CNC, Torna, Pres Makinesi)
• DEPO VE RAF SİSTEMLERİ KONTROLÜ (Fiziksel Muayene, Statik Hesaplama, Dinamik Hesaplama)
• TOPRAKLAMA (Pano Sayısı + Makine Sayısı vb.)
• ELEKTRİK PANOSU (AG Pano, OG Pano, Dağıtıcı Pano vb.)
• KAÇAK AKIM RÖLESİ KONTROLÜ (Açma Sürelerinin Uygunluğu)
• PARATONER (Yıldırımsavar)
• ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ (Tesisin Metrekaresi)
• KATODİK KORUMA (Ölçüm Yapılacak Kutu Sayısı)
• JENERATÖR
• TERMAL KAMERA ÖLÇÜMÜ (Ölçüm istenilen noktalar)
• HAVALANDIRMA TESİSATI (Fan, Vantilatör, Aspiratör, vb.)
• YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ (Sulu, Köpüklü, Kuru Tozlu, Gazlı)
• YANGIN DOLABI
• YANGIN HİDRANTI
• YANGIN POMPASI
• YANGIN SU DEPOSU
• SABİT BORU TESİSATI
• TAŞINABİLİR YANGIN TÜPÜ
• YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ (Duman Dedektörü, Gaz Dedektörü, Siren, Flaşör, Buton vb.)

Birlikte Çözelim

Femko Corporation, işletmenizde bulunan ekipmanların periyodik kontrollerini yasal mevzuatlara uygun, uzman denetçileriyle ve yenilikçi metodlarla çözümlemek adına kurulmuş profesyonel bir denetim kuruluşudur.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Femko Corporation, uzman denetçileri ve yenilikçi metodlarıyla uygunluk değerlendirme sektörüne yön vermek adına kurulmuş profesyonel bir denetim kuruluşudur.

 • Standartların Gücü!

  Standartların Gücü!

  Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Devamı
 • Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

  Devamı
 • RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

  Devamı
 • LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

  Devamı
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • BİZE GÜVENEN PROFESYONELLER

  Denetim hizmeti sunduğumuz daha fazla firma bilgisi için lütfen irtibat sağlayınız.
  X
  Forklift Muayenesi

  Forklift gibi kaldırma iletme makinalarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Forkliftlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır..

  Hemen İncele

  Mobil Vinç Muayenesi

  Mobil vinç araç üstünde bulunan ve istenilen yere gidip ağır yükleri kaldırabilen vinçlere denir. 50 ton civarı ağırlığa kadar ağır yükleri kaldırabilen mobil vinçlerin bir çok çeşidi bulunmaktadır. İş makinasına benzeyen mobil vinçler inşaat şantiyelerinde, ağır vasıta araçları kaldırmada, konteynır kaldırmada, makine endüstrisinde ve ağır yükleri kaldırabilen her yerde kullanılmaktadırlar.

  Hemen İncele

  Transpalet Muayenesi

  İşletmenizde bulunan transpalet ve istif makinaları kaynaklı, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik muayene ve kontrolleri uzman mühendislerimiz eşliğinde gerçekleştirerek, uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması noktasında Femko Muayene sizlere profesyonel hizmetler sunmaktadır.

  Hemen İncele

  İş Makinesi Muayenesi

  İş makinaları insanların yapamayacağı ağır işleri yapan makinalara iş makinası denir. Ağır işleri kısa zaman da yapabilen iş makinaları genellikle inşaat sektöründe, kazı işlerinde, yükleme işlerinde ve bunun gibi bir çok ağır işlerinde kullanılırlar. Çok pahalı olan bu makinalar kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Greyder, Dozer, Kamyonet, Kamyon, Tır, Skyreper, Beton pompası ve bunun gibi büyük makinalar iş makinalarıdır.

  Hemen İncele

  Vinç Muayenesi

  Vinçlerin güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en önemli elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi durumunda, gerekli tedbirler alınmalıdır. Planlı ve koruma amaçlı yapılan bakım, halatlarda oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

  Hemen İncele

  Kule Vinç Muayenesi

  Kule vinçler devrilme riski yüksek olan vinçlerdir. Bu nedenle kötü hava koşullarında özellikle rüzgarlı havalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bu vinçler kaldırabileceği kadar yük kaldırmalıdır. Özellikle yatayda en uçta bulunan kısıma verilecek ağırlık dikkate alınmalı ve ona göre yük yüklenmelidir.

  Hemen İncele

  Caraskal Muayenesi

  Caraskal ağır yükleri manuel olarak kaldırabilmeye yarayan kaldırma aracıdır. Üzerinde bulunan sabit kancası ile sabit bir yere tutturulan caraskal daha sonra zincirleri üzerindeki kancayı yüke takarak elle diğer zinciri çekerek yükü kaldırmayı sağlıyor. Bu tarz kaldırma araçları genellikle sanayilerde, fabrikalarda, tershaneler de ve tamirhanelerde kullanılırlar.

  Hemen İncele

  Zincirli Çektirme Muayenesi

  Halatlı çektirme yük kaldırma ve çektirme işlerini kolaylıkla yapan kaldırma iletme ekipmanıdır. Halatlı çektirme “Trifor” olarakta bilinmektedir. Halatlı çektirme genellikle çekme işlerinin yapıldığı yerlerde yani inşaat sektöründe, asansör montajlarında, dağcılık sektöründe, yolda kalmış araçları çekmede ve herhangi bir yükü çekmede kullanılmaktadır. Halatlı çektirme kullanılırken mutlaka kapasitesi kadar yükleri çektirilmelidir. Her ne kadar aşırı yüklere karşı emniyeti bulunsa da yinede dikkat edilmelidir. Halatlı çektirme devamlı olarak ağır yükleri çektirdiği için zamanla halatlı çektirme ekipmanları deformasyona uğrayabilir. Buda iş kazalarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekir. Kontrollerin yapılması hem iş kazalarının önüne geçer hemde halatlı çektirmenin performansını arttırır.

  Hemen İncele

  Araç Kaldırma Lifti Muayenesi

  Çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için, bünyenizde bulunan araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

  Hemen İncele

  Platform Periyodik Muayenesi

  Platformlar, gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar daha da güvenilir hale gelseler bile yine de dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Yük platformları her hangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

  Hemen İncele

  Asılı Erişim Donanımı Muayenesi

  Asılı erişim donanımı yüksek katlı binaların tepesine yerleştirilen kaldırma aracıdır. Bu kaldırma aracı genellikle binaların dış cephesini temizlemek ve tamiratları yapmak için kullanılır. Binanın tepesine sabitleştirilen asılı erişim donanımı istenilen yere doğru dönebilmektedir.

  Hemen İncele

  Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

  Yükseltilebilen seyyar iş platformu adından da anlaşılacağı gibi taşınabilir bir platform görevi görmektedir. Mobil bir kamyonet üzerine veya 4 tekerlekli bir mekanizmanın üzerine yerleştirilen seyyar iş platformu ile istenilen yüksekliklere çıkarak iş yapabilmektedir.

  Hemen İncele

  Sütunlu Çalışma Platformu Muayenesi

  Sütunlu çalışma platformu yüksek katlı binaların cephesine kurulan çalışma platformudur. Bu platform sayesinde binaların cephesinde oluşan hasarlar giderilir.

  Hemen İncele

  Yürüyen Merdiven Muayenesi

  Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar, basamakları devamlıi olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrik tahrikli olarak çalışan merdivenlerdir. İnsanları aşağı yönde veya yukarı yönde taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilen Yürüyen merdiven ve bantlar yıllık kontrol olarak muayeneye tabiki ekipmanlardır.

  Hemen İncele

  Yürüyen Bant/Yol Muayenesi

  Yürüyen yol ve yürüyen bantlar, basamakları devamlıi olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrik tahrikli olarak çalışan ekipmanlardır. İnsanları ileri ve geri yönde veya belirli bir açı ile aşağı yönde veya yukarı yönde taşımaya yararlar. Asansörlere göre daha fazla insan taşıyabilen Yürüyen bantlar ve yollar yıllık kontrol olarak muayeneye tabi olan ekipmanlardır.

  Hemen İncele

  X
  Kalorifer Kazanı Muayenesi

  Kalorifer kazanı merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kazandır. Kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılan kalorifer kazanı ısınarak sıcak suyu ısıtır. Merkezi sistem ise sıcak suyu kaloriferlere dağıtarak binadaki tüm kaloriferleri ısıtır. Kalorifer kazanlarının güvenliği için binanın tepesine genleşme tankı konulur. Bu genleşme tankı kazanda oluşabilecek patlamalara engel olur. Kış aylarında devalı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

  Hemen İncele

  Buhar Kazanı Muayenesi

  Buhar kazanları buhar elde etmek için kullanılan kazanlar dır. Kömür, doğal gaz ve motorin gibi yakıtlar yakılarak kazan içerisinde su ısıtılır ve buhar elde edilir. Endüstriyel alanlarda sıkça kullanılan buhar kazanlarının içerisinde bulunan su yüksek ısıda buhar olan su kazan içerisinde su’dan daha fazla yer kaplar ve yüksek basınç oluşur. Buhar kazanlarında oluşan yüksek basınç kazandaki ekipmanlar ile kontrol altına alınır. Buhar kazanları devamlı olarak çalıştıkları için mutlaka kontrolleri yapılmalıdır. Zira zamanla buhar kazanlarında basınçtan ve yüksek ısıdan dolayı kazalar ortaya çıkabilir. Can ve mal güvenliğini almak için mutlaka buhar kazanlarınızı onaylanmış kuruluşlara periyodik kontrol yaptırınız. Basınçlı kap ve tesisatlarınızı periyodik kontrol yaptırmanız yasal bir zorunluluktur.

  Hemen İncele

  Buhar Jeneratörü Muayenesi

  Buhar jeneratörleri ürettiği buharı depolamadan buharı direk olarak çalışan sisteme gönderir. Genellikle büyük işletmelerde, otellerde, çamaşırhanelerde, meşrubat, ilaç, deri, kimya sanayinde, tekstil sektöründe ve fabrikalarda kullanılırlar. Buhar jeneratörleri buhar yüksek basıncı güvenli bir şekilde üretir. Buhar jeneratörleri en küçük işletmelerden en büyük işletmelere kadar farklı büyüklüklerde üretimi yapılır. Birçok işletme 2000kg/h’ in altında buhara ihtiyaç vardır. Buhar jeneratörlerinin patlama riski su hacminin ve işletme basıncının önemi büyüktür. Bu nedenle insanların bulunduğu veya çalıştığı yerlerde buhar jeneratörleri ile çalışılırken dikkat edilmelidir. Buhar jeneratörü yüksek basınçta buhar ürettikleri için patlamalara ve ölümcül can ve mal kaybına yol açabilir. Günümüzde de yaşanan bu kazalar nedeniyle bir çok insan ölmüştür. Günümüzde basınçlı buhar üreten jeneratörler için güvenlik amacıyla tesisat ve techizatlar da farklı ekipmanlar ile önlem alınmıştır. Ancak yüksek basınçta çalıştıkları için buhar jeneratörleri mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

  Hemen İncele

  Pistonlu Kompresör Muayenesi

  Pistonlu komresörleri piston kolu, piston, krank mili, gövde ve silindir gibi parçalardan meydana gelmektedir. Ortamdaki havayı sıkıştırıp basıncı arttıran yani basınçlı hava üreten makinalardır. Pistonların hareket ettirilmesi ile elde edilen havanın kompresör yardımı ile basıncı arttırılır. Düşük basınç elde etmek için tek kademeli yüksek basınç elde etmek içinse çift kademeli kompresör kullanılır. Endüstriyel alanlarda, otomobil servisi, diş teknisyenleri ve tekstil üreticileri gibi yerlerde kullanılmak üzere yapılan pistonlu kompresörlerin kazaya sebebiyet vermemeleri için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği için önemli olan bu kontroller “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir.

  Hemen İncele

  Vidalı Kompresör Muayenesi

  Diğer kompresörlerden farklı olarak birbirine geçmiş rotor ile basınçlı hava üreten makinaya vidalı kompresör denir. Basınçlı hava üreten vidalı kompresörler havayı hızlandırıp savurarak basınç oluşturur. Motordan alınan güçle vidanın dönmesi ile içindeki rotorları hareket ettirir ve hava basıncı elde eder. Sessiz çalışan bu kompresör türü erkek ve dişi rotorlar birleşerek çalışır. Yüksek basınç ile çalışan vidalı kompresörlerin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bakımları ve kontrolleri yapılan vidalı kompresörler hem uzun süre hemde güvenli olarak çalışırlar. Yapılan kontroller aynı zaman da iş sağılığını ve güvenliğini de almış olur. Basınçlı kaplarda periyodik kontrol yasal bir zorunluluktur. Basınçlı kaplarda vidalı kompresörler “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” tabiidir.

  Hemen İncele

  X
  Yangın Dolabı Muayenesi

  Yangın dolabı yangın anında yangına hemen müdahale etmek için kullanılır. Yangın dolabı içerisinde basınca dayanıklı hortum bulunmaktadır. Yangın söndürme amaçlı kullanılan yangın dolabı genellikle işletmelerde, binalarda, okullarda, hastanelerde ve otellerde kullanılmaktadırlar. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir.

  Hemen İncele

  Yangın Tesisatı Muayenesi

  Yangın Tesisatı gibi sistemlerin faal olmayısı, yanlış kullanım veya kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Yangın Tesisatı periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

  Hemen İncele

  Yangın Pompası Muayenesi

  Her an oluşabilecek yangınlara karşı yangın pompası büyük bir öneme sahiptir. Normal pompalara göre daha verimli çalışan yangın pompaları su teminini hızlıca karşılamaktadır. Binalarda, endüstriyel alanlarda, insanın olduğu ve yangın çıkabilecek her yerde kullanılırlar.

  Hemen İncele

  Yangın Hidrantı Muayenesi

  aaaaa

  Hemen İncele